Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

Bevidste Relationer I – retreat i Sverige

juni 18 @ 17:00 - juni 21 @ 15:00

Signe V. Bentzen i Sjövik

Relationstræning for kvinder, mænd og par i de svenske skove med Jesper Westmark og Signe V. Bentzen. (For english scroll to the bottom of the text)

Tag med på Bevidste relationer – en træning i kommunikation, bevidsthed, balance samt fleksibilitet i indre og ydre polariteter. I de bevidste relationer træner du i at kunne mærke dig selv, din krop, dine følelser, dine ønsker, dine behov og i dine – og andres grænser. På dette grundlag kan du indgå en dyb og bevidst relation med en partner, venner, familie etc. I bevidste relationer kan du skabe ro og centrering i dig selv, så du kan mærke egen lyst og grænser.  Du kan klart og kærligt kan kommunikere dem til en partner, der møder dig på samme måde.

Tanken bag Bevidste relationer I

Formålet med træningen er at støtte det enkelte menneske til at indgå et velafbalanceret “ægteskab” med sig selv for derpå at kunne indgå i en autentisk, bevidst og intim (evt seksuel) relation med andre. I De Bevidste relationer er I bevidste om hvilke energier, der bevæger sig i og igennem jer, ikke mindst i det seksuelle rum, og kan udnytte dem til større glæde, friere udfoldelse og til en oplevelse af et øget spirituel partnerskab.

Gennem at blive bevidst om hvad der foregår kan du/I opnå større autenticitet, friere udfoldelse og til større glæde for både dig og din(e) kære. Særligt i forhold til en partner kan dette give jer en oplevelse af et dybt spirituel partnerskab.

Om Jesper og Signe

Vi er begge tantrikere, der blandt andet har arbejdet med native american traditioner og bevidsthedsarbejde. Vi mødtes på et shamanistisk breath work kursus, og denne fælles forforståelse af livet og elementerne, der omgiver os og er inden i os, vil man kunne mærke igennem det hele, ikke mindst når vi arbejder med mediation, energi og polaritet.

Mere om Jesper 

Jeg trækker naturligvis på min erfaring som sexolog og som parterapeut, men også på min psyko-kropsterapeutiske uddannelse (Omni Terapi), når vi skal arbejde med nervesstemmet og med tilliden til os selv. Man vil præsenteret for redskaber hentet fra Betty Martin teorier om de seksuelle/emotionelle dynamikker i relationen, mens fra Jesper arbejder udfra sine nærmest uudtømmelige reserver af mindfulness og meditation.

Den bevidste relation – Træningen indeholder bl.a:

 • Polaritet
 • Energiarbejde – de helt centrale grundprincipper i tantra
 • Meditation og åndedrætstræning
 • Yoga og bevægelse
 • Arbejde med nervesystemet og tryghed
 • Energi- og emotionsarbejde
 • Elskovens elementære dynamikker
 • Sacred / tantric touch
 • Sauna og renselses-ritualer
 • Foruden de guddommelig omgivelser, vil du også kunne nyde dejlig, livsgivende mad og lækker forplejning

For tilmelding og kontakt Signe
Tel 23826115

Priser:

 • Super Early bird: 4550kr (de første 3 pladser)
 • Early Bird: 4700kr (3 næste pladser)
 • Normalpris: 4850kr per person ved seng på tomandsværelse
 • Venne-par-rabat: tilmeld jer 2 og bo på samme værelse = 400kr i rabat per “par”
 • OBS: Ved eneværelse + 500kr

Programmet:

Ankomst og check-in i Sjövik, Småland Torsdag ml 16-17.30
Middag kl 18.00 – 19.00
Renselseritual (sauna & aromaterapi)
Opening Circle (Velkomst)
22.00 Godnat

Fredag Morgen – kl 12 i stilhed
Smoothie: 7.45
Yoga kl 8.00
Meditation 8.30

Morgenmad 9.00-10.00
Formiddagslektion 10 – 12.00

Frokost 13.30 – 14.30
Pause

Eftermiddagssession 16 – 18.00

Middag 18.30
RenselsesSauna 19.30
22.00 Godnat

Lørdag morgen – kl 12 – stilhed

Morgenmad 9.00-10.00
Formiddagslektion 10 – 12.00

Frokost 13.30 – 14.30
Pause

Eftermiddagssession 16 – 18.00

Middag 18.30
RenselsesSauna 19.30
22.00 Godnat

Søndag morgen

Par-Yoga kl 8.00
Meditation 8.30
8.30-9.30 (Orgastic Breathwork)

Morgenmad 9.30-10.30
Formiddagslektion 11 – 13.00

Frokost 13.00 – 14.00

Closing Circle
Farvel

Conscious relating training for women, men and couples in the Swedish forests with Jesper Westmark and Signe V. Bentzen.

Join this training in consciousness, balance and dynamic polarity and communication. In the conscious relation you feel yourself, your body, your feelings, your desires, needs, boundaries and therefore you can enter into a deep and conscious relationship with a partner. In the conscious relationship you can create peace and centering in yourself so that you can feel your own desire and boundaries and can clearly and lovingly communicate them to a partner who meets you in the same way.

The thoughts behind

is to support the individual to enter into a well-balanced “marriage” with itself and then to be able to enter into an authentic, conscious and intimate relationship with others.
Jesper and I are very pleased to introduce you to some of the discoveries we have made ourselves personally as well as professionally, and which we would like to pass on in a setting focused on vitality and depth. Together we have many different educations and have been discovering many different traditions. Therefore, the training here is made up of the tools that we have found most effective.
In Conscious Relationships, you are aware of the energies that move in and through you, not least in the sexual space, and can utilize them for greater joy, freer expression, and an experience of increased spiritual partnership.

Tantra

We are both Tantrikas, have both worked with Native American traditions, and met on a shamanistic breathwork training a few years ago. This common understanding of life that surrounds us and is within us will be felt throughout training, not least when working with energy and polarity.
In addition, I will also draw on my psycho-body therapy education (Omni Therapy) when we work with the nervous system and the confidence in ourselves, and I will present tools taken from Betty Martin’s theories of the sexual dynamics of the relationship, while from Jesper work based on mindfulness and meditation.

Conscious relationships

In Conscious Relations, you are aware of the energies that move in and through you, not least in your sexual space. Through the training you will learn how to utilize them for greater joy, freer expression and for an experience of increased spiritual partnership.

The training includes:

Polarity and energy – the core principles of tantra
Meditation and breathing
Yoga and movement
Work on the nervous system and safety
Energy and emotion work
The elemental dynamics of love forest
Sacred tantric touch
Sauna and cleansing rituals
In addition to the divine environment, you will be able to enjoy delicious, life-giving food and delicious food
Tel 23826115

Prices:

Super Early bird: DKK 4550 (first 3 seats)
Early Bird: DKK 4700 (3 next seats)
Normal price: DKK 4850 per person per bed in a twin room
Friend / couple discount: sign up for 2 and stay in the same room = € 400 off per “couple”
NOTE: For single room + 500 DKK
Program

Arrival and check-in in Sjövik, Småland Thursday from 16-17.30

The schedule:

Purification ritual (sauna & aromatherapy) 18.00
Opening Circle (Welcome)
22.00 Good night
Friday Morning – 12 noon in silence
Smoothie: 7.45
Yoga at 8am
Meditation 8.30
Breakfast 9 am-10am
Morning lessons  10 – 12.00
Lunch 13:30 – 14:30
Break
Afternoon sessions 16 – 18.00
Dinner 18.30
Cleansing Sauna 19.30
22.00 Good night
Saturday morning – 12 noon – silence
Breakfast 9 am-10am
Morning lesson 10 – 12.00
Lunch 13:30 – 14:30
Break
Afternoon session 16 – 18.00
Dinner 18.30
Cleansing Sauna 19.30
22.00 Good night
Sunday morning
Par-Yoga at 8am
Meditation 8.30
8.30-9.30 (Orgastic Breathwork)
Breakfast 9.30-10.30
Morning lesson 11 – 13.00
Breakfast 13:00 – 14:00
Closing Circle
Goodbye
Tel 23826115

Tel 23826115

 

Arrangører

Signe V. Bentzen
Jesper Westmark

Sted

Sjövik
Mössjöås-Sjövik
Lammhult — Asavägen, Småland 3030 Sweden
+ Google Maps
Hjemmeside:
www.meditationsskolen.com